OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen „OP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího v rámci smluvních vztahů, které mezi sebou uzavírají prostřednictvím internetového obchodu na webovém rozhraní www.tefcold.cz, a jsou nedílnou součástí každé smlouvy takto uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu (e-shop) www.tefcold.cz se rozumí obchodní společnost TEFCOLD CZ s.r.o., se sídlem Logistický areál P3 Ostrava Central, hala L1, Vítkovice 3046, 703 00 Ostrava, Česká republika, IČ: 037 58 753, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 61271 (dále též jen „prodávající“). Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce www.tefcold.cz, zejména v sekci “O nás” a sekci “Kontakty”.

3. Základní informace o způsobu internetového nákupu, jakož i kontakty na zákaznické centrum prodávajícího jsou uvedeny na webové stránce www.tefcold.cz.

4. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. E-shop je určen pro podnikatele, kteří tvoří většinu kupujících, proto mohou být ceny uvedeny i bez DPH. Prodej spotřebitelům není vyloučen, v takových případech je spotřebitel informován o ceně včetně DPH před podáním objednávky.  

5. Spotřebitelem se ve smyslu občanského zákoníku, tj. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále též jen „OZ“) rozumí člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem (dále též jen „spotřebitel“). Nestanoví-li tyto OP jinak, nelze ustanovení určená výslovně pro spotřebitele (kupujícího v pozici spotřebitele) aplikovat na kupujícího v pozici podnikatele.

6. Podnikatelem se ve smyslu OZ rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely OP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v OP i v rámci webových stránek internetového obchodu www.tefcold.cz pro podnikatele (dále též jen „podnikatel“). Nestanoví-li tyto OP jinak, nelze ustanovení určená výslovně pro podnikatele (kupujícího v pozici podnikatele) aplikovat na kupujícího v pozici spotřebitele.

7. Jakákoli kupní smlouva, jakož i jakákoli jiná smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím na zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu na www.tefcold.cz (dále též jen „smlouva“ či „kupní smlouva“) zahrnuje i tyto obchodní podmínky, a to v rozsahu, v jakém není dle výslovných ujednání smlouvy sjednáno odchýlení se od těchto OP. Jakékoliv odchylky od těchto OP vyžadují písemnou dohodu prodávajícího a kupujícího. Odchylná ujednání od těchto OP daná smlouvou mají přednost před zněním těchto OP. Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího neupravená samostatnou smlouvou, ani těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními OZ, zejména ustanoveními § 2079 a násl. o koupi.

8. Kupující zasláním své internetové objednávky prodávajícímu potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito OP, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky, a že s nimi výslovně souhlasí.

9. Kupující bere na vědomí, že mu koupí zboží prostřednictvím internetového obchodu na www.tefcold.cz nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. prodávajícího nebo smluvních partnerů prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 
II. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

1. Prodávající kupujícímu, který je spotřebitelem, sděluje, že:

a) náklady na prostředky komunikace s prodávajícím na dálku se neliší od základní sazby (tj. v příp. internetového či telefonického kontaktu s prodávajícím dle podmínek operátora kupujícího; prodávající si neúčtuje žádné další poplatky);

b) povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu může být prodávajícím po kupujícím požadována, pokud takový způsob platby kupující v rámci své objednávky zvolí;

c) prodávající prostřednictvím internetového obchodu neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění;

d) ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném prodávajícím uváděny včetně i bez daně z přidané hodnoty (dále též jen „DPH“), včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvoleného způsobu doručení zboží, poskytovatele dopravy a způsobu úhrady ceny zboží;

e) spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě čtrnácti dnů. Je-li předmětem závazku koupě zboží, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo

a) poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

b) poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

c) první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu,

přičemž bližší podmínky pro toto odstoupení stanoví čl. VIII těchto OP.

f) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

i. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
ii. dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,;
iii. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím;
iv. o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby;
v. o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil;
vi. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil;

g) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

h) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

i) v případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1
E-mail: adr@coi.cz
Web: www.adr.coi.cz 

Spotřebitel za tím účelem může využít výše uvedené internetové stránky České obchodní inspekce, Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) (www.adr.coi.cz).

Spotřebitel je rovněž oprávněn využít platformu pro řešení sporů on-line (ODR), která je zřízena Evropskou komisí (http://ec.europa.eu/odr).

Prodávající tímto informuje konečného uživatele zboží, že zajišťuje bezplatný odběr použitých elektrozařízení za podmínek uvedených v záručních podmínkách.

 
III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je závazná objednávka zboží (viz bod 3 tohoto článku OP), kterou kupující učiní vyplněním a odesláním internetového objednávkového formuláře na internetových stránkách prodávajícího. Učinit objednávku je možné pouze prostřednictvím nákupního košíku a webového rozhraní www.tefcold.czKupní smlouva vznikne okamžikem, kdy prodávající kupujícím odeslanou objednávku (návrh smlouvy) potvrdí, tj. doručením přijetí objednávky (akceptace) kupujícímu. Prodávající kupujícímu sdělí akceptaci objednávky elektronicky prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu, kterou kupující prodávajícímu sdělí v rámci učiněné objednávky. Za potvrzení objednávky prodávajícím se v případě pochybností považuje též dodání zboží kupujícímu v souladu s kupujícím učiněnou objednávkou. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nejsou ze strany prodávajícího nijak zvlášť zpoplatněny a kupující si je hradí sám (náklady na internet, telefon). Kupujícímu zaslané potvrzení objednávky (akceptace) bude obsahovat to, co bylo mezi smluvními stranami akceptací objednávky sjednáno, zejména tedy označení smluvních stran, číslo objednávky, specifikace předmětu koupě vč. jeho množství, ceny, místa a termínu dodání, a případných dalších nákladů na dodání zboží, byly-li sjednány. Na skutečnost, že odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami prodávajícího, je kupující upozorněn dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky na internetových stránkách prodávajícího, kde má možnost se s nimi seznámit v sekci „Obchodní podmínky“. Vzniklou kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody kupujícího a prodávajícího nebo na základě zákonných důvodů. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2. Kupující musí ve své objednávce uvést minimálně údaje, které jsou jako povinné vyžadovány při vyplnění objednávkového formuláře na internetových stránkách prodávajícího www.tefcold.cz

3. Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po uplynutí jedné hodiny od jejího zaevidování v elektronickém systému prodávajícího. O zaevidování objednávky je kupující vyrozuměn prodávajícím bez zbytečného odkladu po doručení objednávky, a to zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu e-mailu, kterou kupující prodávajícímu sdělil v rámci učiněné objednávky. Kupující má právo odeslanou objednávku stornovat (zrušit odeslanou objednávku) do jedné hodiny od jejího zaevidování, všichni kupující pak mohou storno objednávky uplatnit ve výše uvedené lhůtě též zasláním e-mailové zprávy nebo telefonicky na kontaktech uvedených na webové stránce.

4. Pokud má prodávající zboží na skladě a objednávku obdrží v pracovní den do dvanácté hodiny dopoledne, je zpravidla schopen zajistit dodání zboží do druhého dne, je-li tímto dnem den pracovní. Pokud je v popisu zboží uvedena delší lhůta dodání, je u objednávky takového zboží závaznou lhůtou dodání tato v popisu zboží uvedená lhůta. Dodací lhůty se mohou u jednotlivého zboží lišit. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, pokud je v ní uvedena zjevně pochybná adresa místa dodání zboží (zejména nelze-li takovou adresu jako existující spolehlivě dohledat). O takovém odmítnutí objednávky prodávající bez zbytečného odkladu kupujícího vyrozumí, tj. zašle kupujícímu informaci o odmítnutí objednávky na e-mailovou adresu kupujícího sdělenou v rámci jeho objednávky.

5. Kupující se zavazuje závazně objednané a v souladu s objednávkou dodané zboží převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu včetně případných dalších souvisejících nákladů spojených s dodáním zboží, tak jak bylo kupujícím a prodávajícím ve smlouvě (prodávajícím akceptované objednávce kupujícího) ujednáno.

6. Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat či zaplatit závazně objednané zboží dle kupní smlouvy, kterou prostřednictvím internetového nákupu s prodávajícím uzavřel, prodávající si vyhrazuje právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit, případně tyto odmítnout. O takovém pozastavení vyřízení objednávky či odmítnutí objednávky prodávající bez zbytečného odkladu kupujícího vyrozumí.

7. Učiněním objednávky kupující zároveň potvrzuje, že se před jejím odesláním dostatečně seznámil s výší kupní ceny zboží deklarované prodávajícím na jeho webových stránkách www.tefcold.cz, jakož i s výší nákladů souvisejících s dodáním zboží dle zvoleného způsobu doručení zboží, poskytovatele dopravy a způsobu úhrady kupní ceny a též se lhůtou, v níž je prodávající schopen dodání zboží zajistit, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

8. Veškerá prezentace zboží prodávajícího umístěná na webovém rozhraní internetového obchodu prodávajícího www.tefcold.cz, jakož i v listinných materiálech prodávajícího jako jsou tištěné katalogy, reklamní prospekty, letáky, manuály atp. jsou informativního charakteru a nepředstavují nabídku či návrh na uzavření smlouvy, ani jiné právní jednání směřující k uzavření smlouvy a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně dodávky zboží jen na základě takovéto prezentace. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se tedy nepoužije.

9. Pokud je objednávka učiněna pomocí prostředku komunikace na dálku (např. vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webové stránce prodávajícího), poskytne prodávající spotřebiteli v textové podobě kromě potvrzení obdržení objednávky, která představuje uzavřenou kupní smlouvu, i znění OP, a to na e-mailovou adresu, kterou spotřebitel zadal do objednávkového formuláře. Potvrzení objednávky je potvrzení o uzavřené smlouvě v textové podobě. Současně bude toto potvrzení objednávky/potvrzení o uzavřené smlouvě spolu se zněním OP uloženo u prodávajícího, a to minimálně do zániku závazků z kupní smlouvy. Pokud v této době spotřebitel požádá o přístup ke své potvrzené objednávce, prodávající mu opakovaně zašle potvrzení objednávky spolu s OP v textové podobě na e-mailovou adresu spotřebitele. Pokud si spotřebitel vyžádá přístup k těmto dokumentům v jiné formě, umožní mu to prodávající poté, co spotřebitel uhradí náklady, které tím prodávajícímu vzniknou.

10. Pokud je objednávka učiněna telefonicky, zašle prodávající spotřebiteli nabídku v textové podobě, společně s OP, a to na e-mailovou adresu, kterou spotřebitel uvedl při telefonické objednávce. Kupní smlouva je uzavřena poté, co spotřebitel objednávku potvrdí prodávajícímu písemně nebo elektronicky na kontaktní adresu prodávajícího uvedenou v těchto OP. Potvrzení objednávky je potvrzení o uzavřené smlouvě v textové podobě. Současně bude toto potvrzení objednávky/potvrzení o uzavřené smlouvě se zněním OP uloženo u prodávajícího, a to minimálně do zániku závazků z kupní smlouvy. Pokud v této době spotřebitel požádá o přístup ke své potvrzené objednávce, prodávající mu opakovaně zašle potvrzení objednávky spolu s OP v textové podobě na e-mailovou adresu spotřebitele. Pokud si spotřebitel vyžádá přístup k těmto dokumentům v jiné formě, umožní mu to prodávající poté, co spotřebitel uhradí náklady, které tím prodávajícímu vzniknou.

 
IV. DODACÍ PODMÍNKY

1. Termín, místo i způsob dodání zboží bude prodávajícím a kupujícím sjednáno v kupní smlouvě. Pokud je kupujícím spotřebitel a není-li ujednán čas plnění, prodávající odevzdá věc kupujícímu bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, nejpozději však do třiceti dnů. V případě, že u konkrétního zboží uvádí prodávající jinou dodací lhůtu, dodá prodávající zboží v této uvedené lhůtě ode dne potvrzení objednávky. Je-li prodávající v prodlení s odevzdáním věci, může kupující od smlouvy odstoupit, nesplní-li prodávající svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu kupující poskytl. Kupující může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy anebo kupující sdělil prodávajícímu před uzavřením smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné.

2. Způsob dodání zboží kupující zvolí při vyplnění objednávkového formuláře na internetových stránkách prodávajícího www.tefcold.cz.

3. Závazek prodávajícího odevzdat zboží dle kupní smlouvy je splněn okamžikem, kdy prodávající umožní kupujícímu se zbožím v místě plnění (dodání) nakládat a včas mu to oznámí:

• při sjednání osobního odběru zboží kupujícím či jím určeným dopravcem v sídle nebo provozovně prodávajícího prodávající kupujícího vyrozumí o připravenosti zboží k osobnímu odběru a kupující je povinen zboží odebrat nejpozději do 5-ti dnů ode dne, kdy byl o připravenosti zboží k vyzvednutí prodávajícím informován.
• při dopravě zboží zajišťované smluvním dopravcem prodávajícího bude kupující tímto dopravcem vyrozuměn o přesném termínu a času dodání zboží, a v tomto je povinen zajistit jeho převzetí.

Byl-li dopravce zboží určen kupujícím, aniž mu byl nabídnut prodávajícím, je závazek prodávajícího odevzdat zboží dle kupní smlouvy splněn okamžikem předání zboží dopravci určenému kupujícím a v případě více dopravců předáním prvnímu dopravci určenému kupujícím.

4. Řádně a včas dodané zboží je kupující (popř. jím prokazatelně pověřená osoba) povinen převzít a převzetí zboží potvrdit na dokladu o dodání zboží, ve kterém uvede kromě vlastnoručního podpisu též své jméno a příjmení/obchodní firmu/název a datum převzetí zboží (nejsou-li již v dokladu o dodání zboží uvedeny), příp. též pracovní zařazení u kupujícího či vztah ke kupujícímu, není-li přímým adresátem zásilky.

5. V případě osobního odběru zboží v sídle nebo provozovně prodávajícího, jehož kupní cena byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, může prodávající po osobě, jež realizuje převzetí zboží, požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas) či dokladu o prokazatelném pověření k převzetí zboží za kupujícího (plná moc apod.), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající odmítnout zboží vydat.

6. Při dodání zboží prostřednictvím smluvního dopravce prodávajícího je kupující povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu, zejména zkontrolovat počet balíků a stav zásilky a případné viditelné vady zboží či jeho obalu (poškození zásilky) popsat v přepravních dokladech dopravce (předávací protokol, dodací list, roll card). Poškození zásilky je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu e-mailem na vo@tefcold.com.

7. Nedojde-li k řádnému a včasnému převzetí objednaného zboží ze strany kupujícího, jedná se o porušení smluvní povinnosti kupujícího. Neposkytne-li kupující prodávajícímu potřebnou součinnost k odevzdání předmětu koupě (předání zboží) či nepřevezme-li si kupující zboží v souladu se smlouvou a těmito OP, je kupující povinen prodávajícímu uhradit veškeré náklady (zejména náklady v souvislosti s doručením předmětu koupě do místa plnění) jakož i veškeré škody, které takovým porušením povinnosti kupujícího vznikly, a to včetně ušlého zisku.

8. Je-li prodávající v prodlení s odevzdáním věci spotřebiteli, může spotřebitel od smlouvy odstoupit, nesplní-li prodávající svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu spotřebitel poskytl. Spotřebitel může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy anebo spotřebitel sdělil prodávajícímu před uzavřením smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné. Prodávající vrátí bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy spotřebiteli všechna peněžitá plnění, která spotřebitel podle smlouvy uhradil.

 
V. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Kupující bere na vědomí, že sortiment zboží, jakož i jeho jednotková kupní cena, mohou být prodávajícím měněny. Aktuální přehled prodávajícím nabízeného zboží včetně jednotkové ceny zboží je dostupný na internetové stránce prodávajícího www.tefcold.cz. Kupující je povinen takové aktualizace sledovat a tyto zohlednit ve svých objednávkách. Pro stanovení kupní ceny zboží je rozhodující položková cena zboží uveřejněná na internetové stránce prodávajícího v době zaevidování objednávky v elektronickém systému prodávajícího, o čemž je kupující informován.

2. Všechny kupní ceny zboží jsou smluvní, v české měně (Kč) a jsou u příslušného zboží uvedeny jak bez daně z přidané hodnoty, tak včetně DPH a případně též včetně recyklačního poplatku (PHE), nezahrnují však náklady spojené s dodáním zboží kupujícímu (jako např. cena dopravy, poštovné a balné, apod.), pokud není výslovně uvedeno jinak.  Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

3. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k  uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího. Prodávající v takovém případě kupujícího o takové skutečnosti bez zbytečného odkladu informuje. Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř, o jednu cifru nižší cenu (např. při udávání ceny „vypadne“ jedna číslice) zjevně nízká cena zboží (např. o 50% nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé), a jiné zjevné chyby v psaní, zjevné chyby v popisu zboží, obrázku atd., nebo v případě zjevně mylné chyby v informaci podané operátorem zákaznického centra. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů ode dne oznámení storna (zrušení) objednávky ze strany prodávajícího. Výše uvedená ustanovení o vrácení kupujícím uhrazené kupní ceny se analogicky použijí i pro zrušení (stornování) objednávky ze strany kupujícího viz čl. III bod 3 těchto OP.

4. Kupující je oprávněn využít jeden ze způsobů placení kupní ceny zboží. Své objednávky může kupující uhradit bankovním převodem, na dobírku (pouze platby v hotovosti, platbu kartou nelze využít), platbou kartou nebo hotově při osobním odběru.

VI. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

1. Kupující nabude vlastnické právo k dodanému zboží až úplným zaplacením jeho kupní ceny (výhrada vlastnického práva). Kupující má po dobu trvání výhrady vlastnického práva prodávajícího povinnost dodané zboží jako svěřenou věc chránit před poškozením, zničením či ztrátou.

2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.

 
VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST A JEJICH UPLATNĚNÍ

A) Práva z vadného plnění

1. Nejsou-li prodávajícím a kupujícím písemně dohodnuty speciální požadavky na jakost, provedení a obal zboží, prodávající kupujícímu dodá objednané zboží v jakosti a provedení odpovídajícím obvyklému účelu, kterému zboží slouží, zabalené a označené tak, aby byla se zbožím jednoduchá manipulace a aby se zboží v průběhu přepravy nepoškodilo ani nedošlo k jeho záměně.

2. Práva kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího (převzetí zboží), byť se projeví až později. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění, i pokud se vada u spotřebního zboží vyskytne až po převzetí zboží v zákonem stanovené lhůtě 24 měsíců od převzetí.

3. Kupující je povinen dodané zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží prohlédnout nebo zařídit jeho odbornou prohlídku a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Zjevné i skryté vady zboží je kupující povinen prodávajícímu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je při včasné prohlídce a dostatečné péči mohl zjistit.

4. Kupujícímu, který je spotřebitelem, prodávající odpovídá, že v době, kdy zboží převzal, nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc:

(a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

(b) je vhodná k účelu, pro který ji spotřebitel požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

(c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že vedle ujednaných vlastností:

(a) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

(b) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

(c) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může spotřebitel rozumně očekávat, a

(d) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající spotřebiteli poskytl před uzavřením smlouvy.

Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle písm. b) výše, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv. Výše uvedený odst. 4 OP se nepoužije v případě, že prodávající spotřebitele před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a spotřebitel s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

Projeví-li se vada zboží u kupujícího v pozici spotřebitele v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou spotřebitel nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Povaze zboží odporuje zejména vada projevující se změnou vlastností zboží v důsledku přirozené změny materiálu či v důsledku opotřebení zboží jeho používáním.

5. Spotřebitel může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Právo z vadného plnění kupujícímu spotřebiteli nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

U koupě již použitého spotřebního zboží, je spotřebitel oprávněn uplatnit práva z vadného plnění ve zkrácené době 12 měsíců od převzetí takového použitého spotřebního zboží.

Kupující v pozici podnikatele je oprávněn právo z vady zboží, která vznikla až po převzetí zboží, u prodávajícího uplatnit, pouze pokud je kryta zárukou za jakost (viz dále část B tohoto článku OP) a byla-li podnikatelem vytčena nejpozději v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby.

 

6. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy (tj. pokud by kupující takovou vadu předvídal, smlouvu by ani neuzavřel), má kupující, který je podnikatelem, právo:

a)   na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,

b)   na odstranění vady opravou zboží,

c)   na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d)   odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě (nejpozději do 30 dnů od doručení reklamace prodávajícímu, nedohodnou-li se kupující a prodávající jinak) či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas (tj. při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady), má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 

7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující, který je podnikatelem, právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas (nejpozději do 30 dnů od doručení reklamace prodávajícímu, nedohodnou-li se kupující a prodávající jinak) nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

 

8. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,

a)   došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

b)   použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,

c)   nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d)   prodali-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li je, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití – stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

 

9. Kupující, který je spotřebitelem, má následující práva z vadného plnění:

 

V případě, že zboží při převzetí spotřebitelem má vadu, má spotřebitel právo požadovat na prodávajícím její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro spotřebitele. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který spotřebitel věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady.

 

Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

(a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době po jejím vytknutí,

(b) se vada projeví opakovaně,

(c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

(d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro spotřebitele.

 

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající vrátí spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu spotřebitel prokáže, že věc odeslal.

 

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 

10. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám způsobil.

 

11. Je-li důvodem reklamace kupujícího vada, jejíž vznik zavinil kupující či spoluzavinil kupující a/nebo třetí osoba, zejména nevhodným skladováním, nevhodnou manipulací, nesprávnou instalací, nedostatečnou údržbou či neodbornou opravou, úpravou, nesprávným či neodborným použitím, použitím pro jiný než stanovený či obvyklý účel nebo vada vzniklá v důsledku vyšší moci (tj. mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli prodávajícího) či je-li důvodem reklamace přirozené opotřebení zboží, pak má prodávající právo takovou reklamaci neuznat a jako neoprávněnou tuto odmítnout.

 

12. Neoznámil-li kupující vadu zboží včas (tj. v souladu s bodem 3, části A tohoto článku OP), pozbývá právo odstoupit od smlouvy

B) Záruka za jakost 

1. Kupující je povinen před prvním použitím zboží podrobně prostudovat podmínky jeho provozu uvedené v návodu na jeho použití a zboží provozovat výhradně v souladu s pokyny uvedenými v návodu k jeho použití.

2. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti

3. Kupující bere na vědomí, že se záruka za jakost může vztahovat pouze na určité specifické vlastnosti či části zboží, že se délka záruční doby může v případě jednotlivého zboží lišit a nemusí být poskytována ve stejné délce kupujícímu v pozici podnikatele jako kupujícímu v pozici spotřebitele.

4. Záruční doba běží ode dne odevzdání zboží kupujícímu a má-li zakoupené zboží uvést do provozu někdo jiný než prodávající, ode dne uvedení zboží do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu u prodávajícím certifikovaného servisu nejpozději do tří týdnů ode dne převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení takové služby potřebnou součinnost. Pokud kupující v pozici podnikatele zboží neuvede do provozu (popř. nezajistí uvedení do provozu u svého zákazníka) nejpozději do jednoho roku od převzetí zboží, záruka za jakost poskytnutá prodávajícím kupujícímu v pozici podnikatele bez dalšího zaniká.

5. Kupující nemá právo z vady zboží kryté zárukou, způsobila-li po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost.

6. Další bližší podmínky, za nichž prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží a případně též bezplatný pozáruční servis (dále též jen „BPS“), jsou specifikovány v záručních podmínkách.

7. Pro uplatnění a odstranění vad zboží krytých zárukou za jakost platí obdobně ustanovení části A a C tohoto článku OP.

C) Podmínky a způsob uplatnění práva z vadného plnění 

1. Reklamaci lze u prodávajícího uplatnit:

vyplněním servisního formuláře přímo na webu prodávajícího zde: ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ OPRAVY, ROČNÍ PROHLÍDKY TČ (tefcold.cz) 
prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mail prodávajícího: servis@tefcold.com
prostřednictvím dopisu odeslaného na adresu prodávajícího: TEFCOLD CZ s.r.o., Logistický areál P3 Ostrava Central, hala L1, Vítkovice 3046, 703 00 Ostrava, Česká republika
objednáním záruční opravy přímo u autorizovaného servisu prodávajícího, je-li u daného typu zboží pro kupujícího dostupný
prodávající rovněž reklamaci přijme prostřednictvím pověřeného pracovníka v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle prodávajícího.

2. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

3. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.Po marném uplynutí výše uvedené lhůty může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

4. Při reklamaci zboží kupující prodávajícímu předloží nákupní doklad, záruční list (řádně vyplněný) s potvrzenými záručními prohlídkami, doklad o odborné montáži mechanikem prodávajícího nebo servisem pověřeným a certifikovaným prodávajícím a reklamované zboží. Zboží musí být řádně očištěno. Bez předložení nákupního dokladu zahájí prodávající reklamační řízení, jen pokud kupující jiným věrohodným způsobem doloží, resp. prokáže, že reklamované zboží zakoupil od prodávajícího.

5. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Není-li spotřebitelem reklamovaná vada zboží prodávajícím uznána jako oprávněná, odpovědný pracovník prodávajícího je povinen spotřebitele v zákonné lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace informovat o důvodech zamítnutí reklamace.

6. V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů nezbytných k jejímu uplatnění. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu nákladů, které mu uplatněním reklamace vznikly.

 

7. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl spotřebitel povinen si věc vyzvednout.

 
VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM I BEZ UVEDENÍ DŮVODU

1. Tento článek upravuje výhradně práva a povinnosti kupujícího v pozici spotřebitele.  Spotřebitel má právo dle ustanovení § 1829 OZ od uzavřené kupní smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží a je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Tato lhůta je určena k tomu, aby se spotřebitel mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží, a právo na vrácení zboží nelze chápat jako právo na výpůjčku zboží. Toto právo také neslouží jako způsob reklamace dodání vadného zboží, přičemž ovšem není souběžné využití tohoto práva vyloučeno. Spotřebitel nemůže od smlouvy jednostranně odstoupit v případech vyjmenovaných v čl. II bod 1 písm. f) těchto OP.

2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího, společnost TEFCOLD CZ s.r.o., se sídlem Logistický areál P3 Ostrava Central, hala L1, Vítkovice 3046, 703 00 Ostrava, Česká republika, IČ: 03758753, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 61271 na adresu Logistický areál P3 Ostrava Central, hala L1, Vítkovice 3046, 703 00 Ostrava, Česká republika nebo email: vo@tefcold.com formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e- mailem). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel stáhnout ZDE. Aby byla dodržena lhůta pro dostoupení od smlouvy, postačí odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím této zákonné lhůty, tj. nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

3. Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný, než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb prodávající použije stejný platební prostředek, který použil spotřebitel pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak nebo pokud se spotřebitel a prodávající nedohodli jinak. Platbu prodávající spotřebiteli vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo poté, co mu spotřebitel prokáže, že zboží zpět prodávajícímu odeslal, podle toho, co nastane dříve.

4. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese spotřebitel.

5. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud jím vracené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody mu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení peněžitého plnění (plateb, které od spotřebitele za dodání zboží obdržel).

 
IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany TEFCOLD CZ s.r.o. se použijí tyto informace o ochraně osobních údajů.

 
X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smlouva a otázky s ní související, jakož i tyto OP se řídí výhradně českým právním řádem. Všechny spory, které mezi kupujícím a prodávajícím vzniknou ze smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou a které nebudou primárně urovnány dohodou smluvních stran, budou rozhodovány s konečnou platností před obecnými soudy České republiky.

2. Tyto Obchodní podmínky ruší předchozí znění OP, přičemž všechna znění jsou k dispozici v sídle prodávajícího.

Datum: 22. 3. 2024