ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. ZÁRUČNÍ DOBA

Záruční doba na zakoupený výrobek počíná běžet ode dne převzetí výrobku kupujícím, který je povinen zkontrolovat, zda není výrobek mechanicky poškozen, neboť na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Prodejce poskytuje spotřebiteli na zakoupený výrobek podle účelu použití záruční dobu a zvýhodněný servis v délce a rozsahu uvedeném prodejním dokladu. „Zvýhodněný servis“ musí být proveden při nákupu (u jednotlivého zboží se může lišit a může se vztahovat pouze na specifické vlastnosti či části zboží).

Výrobky se záruční dobou 24 měsíců nebo s delší záruční dobou jsou určeny výhradně pro použití v domácnosti. Výrobky se záruční dobou kratší než 24 měsíců (12 měsíců nebo 6 měsíců) jsou určeny pro výrobní činnost nebo poskytování služeb v rámci podnikatelské činnosti. V případě, že výrobky pro domácnost budou použity v podnikatelské činnosti, tj. v provozovnách, je stanovena záruka 6 měsíců bez ohledu na záruku uvedenou v záručním listu.

Zařízení musí být uvedeno do provozu mechanikem společnosti TEFCOLD CZ nebo servisem certifikovaným společností TEFCOLD CZ.

 

2. ZVÝHODNĚNÝ SERVIS

Zvýhodněný servis nemá charakter záruční doby, spotřebiteli nevzniká nárok na odstoupení od kupní smlouvy je-li vada neodstranitelná. U jednotlivého zboží se může lišit a může se vztahovat pouze na specifické vlastnosti či části zboží. Podmínkou pro uplatnění nároku vad je předložení prodejního dokladu a potvrzením o záručních prohlídkách.(př. u chladicí techniky zvýhodněným servisem se rozumí poskytnutí motorkompresoru a termostatu na opravu zdarma. Ostatní spotřební materiál použitý při opravě, práci a cestovné mechanika nebo převoz výrobku hradí spotřebitel).

 

Podmínky pro uplatnění zvýhodněného servisu na tepelná čerpadla a klimatizace: spuštění a uvedení do provozu musí být provedeno mechanikem společnosti TEFCOLD CZ nebo servisem certifikovaným společností TEFCOLD CZ. Pokud je tepelné čerpadlo instalováno v provedení MONOBLOK – musí být topný systém naplněn nemrznoucí směsí (doporučená koncentrace dle výrobce směsi a výrobce topného systému). Pokud je tepelné čerpadlo instalováno v provedení SPLIT – dělení tepelného čerpadla provede mechanik společnosti TEFCOLD CZ před vyskladněním tepelného čerpadla nebo smluvní servis prověřený společností TEFCOLD CZ. Identifikaci závady a opravu v období zvýhodněného servisu musí provést mechanik společnosti TEFCOLD CZ nebo smluvní servis prověřený společností TEFCOLD CZ.  Pro uplatnění zvýhodněného servisu na kompresor jsou povinné zpoplatněné záruční prohlídky každých 12 měsíců, které se musí hlásit na servisní středisko TEFCOLD CZ. Vedoucí servisu určí, zda prohlídku provede mechanik TEFCOLD CZ nebo servis pověřený společností TEFCOLD CZ. Každá záruční prohlídka musí být nahlášena na servisní středisko TEFCOLD CZ. Cena záruční prohlídky se řídí ceníkem společnosti TEFCOLD CZ, platným v daném roce. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození kompresoru při nesprávné manipulaci na poškození kompresoru mrazem z důvodu absence protimrazového systému (tj. nutnost použití nemrznoucí směsi v topném systému nebo rozdělení jednotky).

 

3. lNSTALACE VÝROBKU

Výrobek si může uvést do chodu sám spotřebiteI v souladu s návodem na použití v případě, že v návodu není uvedena povinnost zapojení výrobku autorizovaným servisem.

Výjimku tvoří tepelná čerpadla, klimatizace, chladicí boxy, kde zapojení provede autorizovaný servis TEFCOLD CZ na náklady spotřebitele, pokud nebylo dohodnuto s prodejcem jinak. Návod na použití je nedílnou součástí výrobku.

 

4. VADY V ZÁRUČNÍ DOBĚ

Předmětem záruky jsou vady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku.

Projeví-li se na výrobku během záruční doby vada, má spotřebitel právo, aby tato vada byla včas a bezplatně odstraněna, případně – není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné – může spotřebitel požadovat výměnu výrobku, týká-li se vada jen součásti výrobku – výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny výrobku nebo – při významném rozporu s kupní smlouvou – může od této smlouvy odstoupit. Právo ze záruky, případně zvýhodněného servisu, uplatňuje spotřebitel u servisu společnosti TEFCOLD CZ, který posoudí oprávněnost reklamace a v případě uplatnění práva na opravu tuto opravu bezplatně ZAJISTÍ. Při uplatnění jiných práv ze záruky řeší spotřebitel reklamaci s prodejcem.

 

Veškeré registrace záručních oprav se provádí výhradně prostřednictvím webových stránek TEFCOLD CZ www.tefcold.cz/servis neprodleně po zjištění závady.

 

5. PŘEDMĚT ZÁRUKY

Záruka platí při splnění následujících podmínek:

byly dodrženy všechny pokyny uvedené v návodu na použití tepelného čerpadla, záručním listu a jiné průvodní dokumentaci (např. použití doporučených komponentů, správná instalace a obsluha), dále pokyny uvedené na výrobku samostatném (nalepené štítky a výstražná upozornění). Záruční opravy musí být provedeny společností TEFCOLD CZ nebo servisem pověřeným TEFCOLD CZ. Předložení dokladu o zakoupení a protokol o odborné montáži, potvrzení o provedení záručních prohlídek. Výrobek byl používán výhradně v souladu se svým určením.

 

6. DŮVODY K NEUZNÁNÍ REKLAMACE

Nepředložení potvrzení o záručních prohlídkách, dokladu o zakoupení. Závada byla způsobena vnějšími podmínkami (např. poruchami v elektrické síti nebo bytové instalaci, ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné síti). Závada byla způsobena: mechanickým poškozením výrobku nebo jeho částí, nesprávnou obsluhou výrobku nebo neodborným zásahem třetí osoby, neodbornou instalací výrobku - nedodržení doporučených schémat zapojení, nedodržení doporučených komponentů a dimenzí potrubí, používáním výrobku v rozporu s jeho určením, živelnou událostí nebo nevhodným skladováním.

 

7. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

TEFCOLD CZ s.r.o. se řadí mezi společnosti, které podnikají v souladu s právními a ekologickými trendy chránícími naše životní prostředí. Tím nejlepším a nyní i nejjednodušším, co můžete i vy pro své zdraví, přírodu a ekologii udělat, je odevzdat obalový materiál vámi zakoupeného výrobku a starý vyřazený spotřebič na některém z míst k tomu určených. Na likvidaci a recyklaci těchto materiálů jste při nákupu nového spotřebiče ze zákona přispěli. Současně jste přispěli na recyklaci a likvidaci vámi zakoupeného výrobku (symbol popelnice s podtržítkem).

 

8. LIKVIDACE OBALU SPOTŘEBIČE

V návaznosti na povinnosti dle zákona o obalech (č.477/2002 Sb., v platném znění) přispívá společnost TEFCOLD CZ autorizované obalové společnosti EKO-KOM, se kterou má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění. Všechny použité obalové materiály lze bezpečně zlikvidovat. Kartony odevzdejte do sběrny papíru. Fólie PE a obložení PS neobsahují látky škodlivé pro ovzduší. Aby mohly být tyto recyklovatelné látky znovu využity, odevzdejte je na místa určená v obci k jejich sběru. Bližší informace zjistíte na vašem obecním úřadě.

 

9. LIKVIDACE STARÉHO SPOTŘEBIČE

V návaznosti na povinnosti dle zákona o odpadech (č.185/2001 Sb., v platném znění) je společnost TEFCOLD CZ účastníkem kolektivního systému likvidace a recyklace elektroodpadu. Od roku 2005 máte nárok při zakoupení nového elektrozařízení (dále jen spotřebiče) odevzdat zdarma starý vysloužilý spotřebič odpovídajícího druhu v místě k tomu určeném, případně později můžete tyto výrobky odevzdat ve sběrných dvorech. Kompletní seznam sběrných míst naleznete na internetových stránkách https://www.asekol.cz/asekol/sberna-mista/. Chladničky, mrazničky a jejich kombinace obsahují izolační plyny a chladivo, které musí být odborně zlikvidováno. Dbejte prosím na to, abyste při manipulaci a případném převozu nepoškodili potrubí chladicího okruhu, mohlo by dojít k úniku chladiva. Spotřebič určený k likvidaci musí obsahovat všechny konstrukční části, aby bylo možné bezpečně zajistit jeho ekologické zpracování, využití nebo odstranění. Z výrobku nikdy neodstraňujte štítek s výrobním číslem. Výrobní štítek slouží k identifikaci výrobce-dovozce, který je zodpovědný za ekologickou likvidaci.

 

Spotřebič nesmí být přidán do běžného komunálního odpadu nebo na skládky !

 

Veškeré registrace záručních oprav se provádí výhradně prostřednictvím webových stránek TEFCOLD CZ www.tefcold.cz/servis neprodleně po zjištění závady.

 

ZVÝHODNĚNÝ SERVIS

TEFCOLD CZ s.r.o. od 1. 1. 2022 poskytuje zvýhodněný servis na kompresor tepelného čerpadla v délce 36 měsíců nebo 60 měsíců za níže uvedených podmínek. Zvýhodněný servis na tepelná čerpadla NORDline lze prodloužit těmito způsoby: „Zvýhodněný servis“ musí být objednán již při nákupu tepelného čerpadla.

 

DÉLKA (ROKY)

   

ZDARMA – UZNÁNÍ ZA PODMÍNEK ROČNÍCH SERVISNÍCH KONTROL

PŘÍPLATEK – UZNÁNÍ ZA PODMÍNEK ROČNÍCH SERVISNÍCH KONTROL TYP VÝROBKU
+3 na kompresor, nutná registrace na
www.tefcold.cz/servis
ANO - WWBA 9,5 H-B/S
WWBA 13,5 H-B-S
WWBA 19,5 H-B-S
+5 na kompresor - 5000 Kč bez DPH WWBA 9,5 H-B/S
+5 na kompresor - 7000 Kč bez DPH  

WWBA 13,5 H-B-S

+5 na kompresor - 9000 Kč bez DPH WWBA 19,5 H-B-S
+3 na kompresor, nutná registrace na
www.tefcold.cz/servis
ANO -

N6B, N10B, N17B

+5 na kompresor - 5000 Kč bez DPH  

N6B

+5 na kompresor - 7000 Kč bez DPH N10B
+5 na kompresor - 9000 Kč bez DPH  

N17B