ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Pozor: Na této stránce najdete dva typy záručních podmínek, které se od sebe vzájemně odlišují.

 1. Záruční podmínky - celý sortiment mimo tepelná čerpadla
 2. Záruční podmínky - tepelná čerpadla

1. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY - CELÝ SORTIMENT MIMO TEPELNÁ ČERPADLA

TEFCOLD CZ s.r.o. poskytuje záruční dobu v délce:

12 měsíců od data prodeje u výrobků pro použití v provozovnách / gastro zařízení
12 měsíců zvýhodněný servis - nutná registrace na webových stránkách do 21 dní od nákupu zboží

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Výrobky se záruční dobou 12 měsíců nebo 12 + 12 měsíců jsou určeny pro poskytování služeb v rámci podnikatelské činnosti. Pro uplatnění záruční doby nebo zvýhodněného servisu musí být splněny následující záruční podmínky:

1 x za 6 měsíců kontaktujte servis TEFCOLD CZ s.r.o., ten zajistí záruční prohlídku výrobku, která bude zapsána do vašeho záručního listu. Cena této prohlídky je 600 Kč bez DPH a bez cestovného
Povinnost záručních prohlídek je uvedena v záručním listu TEFCOLD CZ s.r.o.

 

TEFCOLD CZ s.r.o.
(dále také jen „dodavatel“) k této záruce nabízí možnost poskytnutí pojištění 24 měsíců bezplatného servisu a dalších navazujících 36 měsíců ve spolupráci s Českou pojišťovnou a.s.

Poskytnutí bezplatného servisu (dále jen „PBS“) se týká vybraných výrobků určených pro použití v provozovnách a domácnostech a je poskytováno za níže uvedených podmínek:


1. Pro vznik nároku na PBS je nutná registrace spotřebitele-uživatele při zaslání objednávky na adrese www.nosreti-velkoobchod.cz. Poté bude spotřebiteli - uživateli zasláno zboží a certifikát, který ho bude opravňovat k uplatnění práv plynoucích z PBS na vybrané výrobky značek NORDline, Vestfrost, Byfal, Tefcold, Juka, Zoin, Icematic, Polair.


2. PBS je poskytováno fyzickým i právnickým osobám, registrace musí být vždy na konkrétní osobu a je nepřenosná.


3. PBS kryje nebezpečí možného vzniku pojistné vady výrobku.


4. PBS se vztahuje pouze na vybrané výrobky značek NORDline, Vestfrost, Tefcold, Polair, Juka, Zoin, Byfal a Icematic, které jsou uvedeny při registraci PBS na výše uvedených webových stránkách a za splnění podmínek uvedených v tomto dokumentu.


5. V rámci PBS vzniká dodavateli povinnost uhradit spotřebiteli-uživateli náklady vzniklé odstraněním vady / opravou výrobku, na který se vztahuje PBS, pokud k výskytu vady došlo v období trvání PBS a za předpokladu, že spotřebitel-uživatel dodržel všechny záruční podmínky uvedené dodavatelem.
Vadou se pro tyto účely rozumí nepředvídatelné výrobní vady – vnitřní mechanické nebo elektrické poruchy výrobku způsobené selháním některéze součástí výrobku, které způsobí nefunkčnost výrobku a které pro obnovení původní funkčnosti vyžadují opravu nebo výměnu.

5.1 Nárok na PBS počíná plynout bezprostředně po skončení běhu záruční doby výrobku a trvá po dobu následujících 36 měsíců, jejichž uplynutím skončí.

 

6. Postup při hlášení závady

6.1 PBS lze uplatnit pouze na vybrané výrobky značek NORDline, Vestfrost, Byfal, Tefcold, Juka, Zoin, Icematic, Polair, které jsou dováženy a distribuovány dodavatelem, byly zakoupeny po 1. 7. 2014 a splňují uvedené podmínky.

6.2 Práva a povinnosti dodavatele a spotřebitele-uživatele v období PBS se přiměřeně řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, které upravují zákonnou záruční dobu, s následujícími výjimkami:

 • PBS začíná plynout prvním dnem následujícím po skončení zákonné záruční doby a končí uplynutím 3 let (36 měsíců) od tohoto dne. Uplatněním reklamace nedochází k prodloužení období PBS, tj. PBS se neprodlužuje o dobu, kdy je výrobek v reklamaci,
 • při reklamaci v rámci PBS je spotřebitel-uživatel povinen předložit doklad o zakoupení výrobku, záruční list a certifi kát vystavený dodavatelem,
 • nároky z PBS je nutno uplatňovat přímo u dodavatele, na telefonním čísle nebo e-mailu uvedeném na záručním listu dodavatele,
 • spotřebitel-uživatel nemá v rámci PBS nárok na výměnu vadného výrobku za nový nebo jiný výrobek, odstoupení od kupní smlouvy ani náhradu škody vzniklé nemožností výrobek užívat z důvodu vady či nefunkčnosti, spotřebiteli-uživateli svědčí výlučně nároky uvedené v těchto podmínkách,
 • reklamace v rámci PBS bude vyřízena ve lhůtě nejpozději do 45 dnů.

6.3 PBS se sjednává se spoluúčastí spotřebitele-uživatele ve výši 500 Kč bez DPH na každé jednotlivé odstranění vady výrobku. Dodavatel tedy spotřebiteli-uživateli nahradí náklady podle bodu 5. těchto podmínek po odečtení uvedené částky.

6.4 Je-li výrobek, na který se vztahuje PBS neopravitelný, poskytne dodavatel spotřebiteli-uživateli plnění ve výši časové ceny výrobku. Časová cena je stanovena dle následující tabulky:

Doba od prodeje výrobku      Časová cena
> 1 rok a ≤ 2 roky                    78 % z ceny bez DPH
> 2 roky a ≤ 3 roky                  55 % z ceny bez DPH
> 3 rok a ≤ 4 roky                    40 % z ceny bez DPH
> 4 rok a ≤ 5 let                       30 % z ceny bez DPH

6.5 Prodloužená záruční doba je nepřenosná a nepřevoditelná. V případě převodu anebo přechodu vlastnického práva k výrobku PBS zaniká!
 

7.  Výluky

PBS se nevztahuje:

 • na běžné opotřebení výrobku nebo mechanické poškození, např. žárovky, police, nosné lišty polic, rukojeti a závěsy dveří, těsnění dveří, čela a šuplíky,
 • na vady způsobené zanedbanou nebo nesprávnou údržbou nebo nesprávným užíváním výrobku v souladu s návodem k použití předaným spolu s výrobkem, včetně pravidelných servisních / garančních prohlídek (pokud jsou stanoveny v záručním listu),
 • na vady zapříčiněné vnějšími vlivy působícími na výrobek,
 • na běžné opotřebení věci a závady způsobené provozem (např. těsnění, apod.),
 • na neodstranitelné vady, pokud nebrání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady,
 • na výrobní vady odstraňované v rámci hromadných akcí výrobce, na škody vzniklé v nepřímé příčinné souvislosti s vadou,
 • škody na výrobcích určité značky či typu, pokud toto zboží výrobce, případně pojištěný, stáhnul z trhu z důvodu výrobní či jiné vady,
 • na mechanické poškození výrobku způsobené cizím zaviněním,
 • pokud byl na výrobku proveden neodborný zásah neoprávněnou osobou,
 • na spotřebiče s napájením 400 V, pokud nebyly uvedeny do provozu odbornou fi rmou,
 • vznikla-li závada při dopravě k uživateli, vadné bytové instalaci, nesprávným zacházením, údržbě či jiným zanedbáním péče o výrobek,
 • pokud kuchyňská linka nebo jiná linka, do které je výrobek zabudovaný, nesplňuje technické parametry požadované v návodu na použití,
 • je-li výrobek vadný z důvodu použití neoriginálního příslušenství a náhradních dílů,
 • na škody vzniklé živelními událostmi, při přepravě a úmyslným poškozením,
 • ve všech ostatních případech, kdy nevzniká povinnost poskytnout PBS na součásti výrobků, které nejsou jeho originální součástí nebo neodpovídají originálnímu katalogu výrobce (originální náhradní díly), nebo byly individuálně upraveny,
 • na povrchové a estetické závady.

8. Ceny za PBS

8.1 Cenou výrobku se rozumí jeho prodejní cena bez DPH uvedená na daňovém dokladu, který byl spotřebiteli-uživateli vystaven při prodeji dodavatelem.

8.2 Za sjednání PBS uhradí spotřebitel-uživatel na každý výrobek registrovaný do PBS pro jednu a všechny vady vyskytnuvší se na výrobku částku odpovídající ceně výrobku ve dvou cenových pásmech:
 

Cena výrobku                     Cena PBS
a) 10 000 – 20 000 Kč           680 Kč
b) 20 001 – 50 000 Kč           1 080 Kč
Uvedené ceny jsou bez DPH.


9. Plnění v rámci PBS

9.1 Dodavatel neposkytne plnění, jestliže:

 • spotřebitel-uživatel nemůže prokázat, že výrobek byl od uzavření kupní smlouvy servisován podle doporučení výrobce
 • spotřebitel-uživatel při oznámení vady výrobku (reklamaci) předloží nepravdivé nebo neúplné informace

9.2 V případě sporu při vyřizování reklamace se obě smluvní strany dohodnou na jmenování soudního znalce, který vypracuje odborný posudek. Bude-li se podle odborného posudku jednat o vadu výrobku uplatnitelnou v rámci PBS, ponese náklady na vypracování tohoto posudku dodavatel. V opačném případě ponese náklady na vypracování tohoto posudku spotřebitel-uživatel.

9.3 Jestliže po vyplacení náhrady nákladů bude zjištěno, že předmětná vada není vadou uplatnitelnou v rámci PBS dle rozsahu a znění těchto podmínek, je spotřebitel-uživatel povinen vrátit dodavateli vyplacenou částku, kterou dodavatel vyplatil jako náhradu nákladů, a to do 30 dnů od sdělení této skutečnosti dodavatelem.
 

10. Spotřebitel-uživatel svou registrací uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v pl. zn. dodavateli – společnosti TEFCOLD CZ s.r.o. souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů, a to pro účely sjednání pojištění dodavatele s pojišťovnou, realizace závazků společnosti TEFCOLD CZ s.r.o. jako dodavatele vyplývajících z PBS a dále pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných obchodních aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Tento souhlas je udělován dobrovolně, avšak může být kdykoli ze strany spotřebitele-uživatele písemně odvolán, a to na adrese společnosti TEFCOLD CZ s.r.o.

11. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek PBS s účinností od zveřejnění změny. Pro odstranění případných nejasností platí, že na výrobek se vztahují podmínky PBS účinné v době registrace spotřebitele-uživatele.

2. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY - TEPELNÁ ČERPADLA

Vážený zákazníku,
jsme velmi potěšeni, že jste se rozhodli zakoupit pro vytápění naše tepelné čerpadlo, a tím jste projevili důvěru společnosti TEFCOLD CZ s.r.o. Aby Vám náš výrobek spolehlivě, kvalitně a dlouho sloužil k Vaší spokojenosti, je nutné dodržet několik základních podmínek. Každé tepelné čerpadlo musí mít pravidelnou kontrolu, údržbu a servis, včetně dodržování provozních podmínek. Je zapotřebí, aby zařízení bylo jednou ročně prohlédnuto a seřízeno odbornou firmou (servisním technikem), která má oprávnění od firmy TEFCOLD CZ s.r.o.

1. ZÁRUČNÍ DOBA
Záruční doba na tepelné čerpadlo NORDline počíná běžet ode dne převzetí výrobku spotřebitelem, který je povinen zkontrolovat, zda není výrobek mechanicky poškozen, neboť na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Prodejce poskytuje spotřebiteli na zakoupený výrobek podle účelu použití záruční dobu a zvýhodněný servis v délce a rozsahu uvedeném v záručním listu. Doba trvání záruční doby a zvýhodněného servisu je uvedena na titulní straně v kolonce záruka. Zařízení musí být uvedeno do provozu mechanikem TEFCOLD CZ s.r.o. nebo servisem certifikovaným společností TEFCOLD CZ s.r.o. Základní záruční doba na tepelná čerpadla značky NORDline, dodávaná firmou TEFCOLD CZ s.r.o. , je 24 měsíců a je dále doplněno o zvýhodněn ý servis (dle podmínek viz níže).


2. ZVÝHODNĚNÝ SERVIS
TEFCOLD CZ s.r.o. od 1. 1. 2020 poskytuje zvýhodněný servis na kompresor tepelného čerpadla v délce 36 měsíců nebo 60 měsíců za níže uvedených podmínek. „Zvýhodněný servis“ musí být objednán již při nákupu tepelného čerpadla. Zvýhodněný servis na tepelná čerpadla NORDline lze vybrat těmito způsoby:

 

Zvýhodněný servis nemá charakter záruční doby, spotřebiteli nevzniká nárok na odstoupení od kupní smlouvy. Doba zvýhodněného servisu, uvedená na přední straně záručního listu, počíná běžet ukončením záruční doby, při dodržení podmínek záruky. Zvýhodněným servisem se
rozumí poskytnutí vybraného náhradního dílu, v tomto případě kompresoru, zdarma. Práci spojenou s výměnou, ostatní materiál a cestovné mechanika hradí spotřebitel. Registrace zvýhodněného servisu se provádí výhradně prostřednictvím webových stránek https://www.tefcold.cz/servis/ do 21 dnů od koupě výrobku.

 

3. PODMÍNKY UPLATNĚNÍ ZÁRUČNÍ DOBY A ZVÝHODNĚNÉHO SERVISU

a) spuštění a uvedení do provozu musí být provedeno mechanikem TEFCOLD CZ s.r.o. nebo servisem pověřeným a certifikovaným společností TEFCOLD CZ s.r.o.

b) pokud je tepelné čerpadlo instalováno v provedení MONOBLOK, musí být topný systém naplněn nemrznoucí směsí (doporučená koncentrace dle výrobce směsi a výrobce topného systému)

c) pokud je tepelné čerpadlo instalováno v provedení SPLIT, dělení tepelného čerpadla provede mechanik TEFCOLD CZ s.r.o. před vyskladněním tepelného čerpadla

d) identifikaci závady a opravu v období zvýhodněného servisu musí provést mechanik TEFCOLD CZ s.r.o. nebo smluvní servis prověřený společností TEFCOLD CZ s.r.o.

e) pro uplatnění zvýhodněného servisu na kompresor jsou povinné zpoplatněné záruční prohlídky každých 12 měsíců, které se musí hlásit na servisní středisko TEFCOLD CZ s.r.o. Vedoucí servisu určí, zda prohlídku provede mechanik TEFCOLD CZ s.r.o. nebo servis pověřený TEFCOLD CZ s.r.o. Každá záruční prohlídka musí být zapsána do příslušné kolonky záručního listu. Cena záruční prohlídky se řídí ceníkem TEFCOLD CZ s.r.o., platným v daném roce.

Záruka se nevztahuje
– na mechanické poškození kompresoru při nesprávné manipulaci
– na poškození kompresoru mrazem z důvodu absence protimrazového systému (tj. nutnost použití nemrznoucí směsi v topném systému nebo rozdělení jednotky)

4. VADY V ZÁRUČNÍ DOBĚ
Projeví-li se na výrobku během záruční doby vada, má spotřebitel právo, aby tato vada byla včas a bezplatně odstraněna, případně není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může spotřebitel požadovat výměnu výrobku, týká-li se vada jen součásti výrobku, může spotřebitel požadovat výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny výrobku, nebo při významném rozporu s kupní smlouvou může od této smlouvy odstoupit. Právo ze záruky, případně zvýhodněného servisu, uplatňuje spotřebitel u servisu TEFCOLD CZ s.r.o., který posoudí oprávněnost reklamace a v případě uplatnění práva na opravu tuto opravu bezplatně ZAJISTÍ. Při uplatnění jiných práv ze záruky řeší spotřebitel reklamaci s prodejcem.

5. PŘEDMĚT ZÁRUKY
Předmětem záruky jsou vady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku. Záruka platí při splnění následujících podmínek:

a) byly dodrženy všechny pokyny uvedené v návodu na použití tepelného čerpadla, záručním listu a jiné průvodní dokumentaci (např. správná instalace a obsluha), dále pokyny uvedené na výrobku samostatném (nalepené štítky a výstražná upozornění)

b) záruční opravy musí být prováděny firmou TEFCOLD CZ s.r.o. nebo servisem pověřeným firmou TEFCOLD CZ s.r.o.

c) musí být předložen řádně vyplněný záruční list s potvrzenými záručními prohlídkami, doklad o zakoupení a protokol o odborné montáži (viz bod 3)

d) výrobek byl používán výhradně v souladu se svým určením

6. DŮVODY K NEUZNÁNÍ REKLAMACE
a) nepředložení řádně vyplněného záručního listu s potvrzenými záručními prohlídkami, dokladu o zakoupení a protokolu o odborné montáži (viz bod 3)
b) neoprávněná manipulace se záručním listem a dokladem o zakoupení výrobku (přepisování apod.)
c) závada byla způsobena vnějšími podmínkami (např. poruchami v elektrické síti nebo bytové instalaci, ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné síti)
d) závada byla způsobena:

 • mechanickým poškozením výrobku nebo jeho částí
 • nesprávnou obsluhou výrobku nebo neodborným zásahem třetí osoby
 • neodbornou instalací výrobku
 • používáním výrobku v rozporu s jeho určením
 • živelnou událostí nebo nevhodným skladováním

 

Ochrana životního prostředí
TEFCOLD CZ s.r.o. se řadí mezi společnosti, které podnikají v souladu s právními a ekologickými trendy chránícími naše životní prostředí. Tím nejlepším a nyní i nejjednodušším, co můžete i vy pro své zdraví, přírodu a ekologii udělat, je odevzdat obalový materiál Vámi zakoupeného výrobku a starý vyřazený spotřebič na některém z míst k tomu určených.

Likvidace obalu nového spotřebiče
V návaznosti na povinnosti dle zákona o obalech (č.477/2002 Sb., v platném znění) přispívá společnost TEFCOLD CZ s.r.o. autorizované obalové společnosti EKO-KOM, se kterou má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění. Všechny použité obalové materiály lze bezpečně zlikvidovat. Kartony odevzdejte do sběrny papíru. Fólie PE a obložení PS neobsahuje látky škodlivé pro ovzduší. Aby mohly být tyto recyklovatelné látky znovu využity, odevzdejte je na místa určená v obci k jejich sběru. Bližší informace zjistíte na Vašem obecním úřadě.

Likvidace starého spotřebiče
V návaznosti na povinnosti dle zákona o odpadech (č.185/2001 Sb., v platném znění) je TEFCOLD CZ s.r.o. účastníkem kolektivního systému likvidace a recyklace elektroodpadu. Od roku 2005 máte nárok při zakoupení nového elektrozařízení (dále jen spotřebiče) odevzdat zdarma starý vysloužilý spotřebič odpovídajícího druhu v místě k tomu určeném, případně později můžete tyto výrobky odevzdat ve sběrných dvorech. Kompletní seznam sběrných míst naleznete na https://www.asekol.cz/asekol/sberna-mista/. Výrobky obsahují izolační plyny a chladivo, které musí být odborně zlikvidováno. Dbejte prosím na to, abyste při manipulaci a případném převozu nepoškodili potrubí chladicího okruhu, mohlo by dojít k úniku chladiva. Spotřebič určený k likvidaci musí obsahovat všechny konstrukční části, aby bylo možné bezpečně zajistit jeho ekologické zpracování, využití nebo odstranění. Nezbytnou součástí Vámi zakoupeného spotřebiče je řádně potvrzený záruční list, který si ponechejte po celou dobu používání výrobku. Z výrobku nikdy neodstraňujte štítek s výrobním číslem, slouží spolu se záručním listem k identifikaci výrobce - dovozce, který je zodpovědný za ekologickou likvidaci. Spotřebič nesmí být přidán do běžného komunálního odpadu nebo na skládky!

Důležité upozornění: Záruční doba a zvýhodněný servis na kompresor se nevztahuje na použití tepelného čerpadla pro rekuperaci tepla z restaurací, jídelen a vývařoven. V tomto případě je tepelné čerpadlo používáno v rozporu s jeho určením a může dojít k nevratnému poškození (nasávání mastných nečistot).