webbanner

NOVÝ ZÁKON O VÝROBCÍCH S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ - V PLATNOSTI

návrat do sekce Novinky
05.01.2021

NOVÝ ZÁKON O VÝROBCÍCH S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ - V PLATNOSTI

„dne 1. 1. 2021 vstoupí v účinnost nový zákon o výrobcích s ukončenou životností, který bude nově definovat veškeré povinnosti spojené s rozšířenou odpovědností výrobců týkající se elektroodpadu v České republice. V části vztahující se k nakládání s odpadním elektrozařízením tento zákon plně nahradí dosavadní zákon o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.).“  - informace od společnosti ASEKOL a.s.

Parlament ČR tento zákon schválil dne 1. 12. 2020, ale veškeré podklady pro jeho plnění prozatím nejsou zveřejněny. V tuto chvíli se zařizujeme podle nové legislativy, změny budou implementovány v následujících měsících.

Brzy dojde ke změnám souvisejícím s tímto zákonem, zákon zavádí následující:
1.    Povinnost odděleného uvádění recyklačního příspěvku při prodeji výrobku a na prodejních dokladech
2.    Rozšíření povinnosti posledních prodejců při zajišťování zpětného odběru elektrozařízení

 

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE K ZÁKONU O VÝROBCÍCH S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ

POVINNOST ODDĚLENÉHO UVÁDĚNÍ RECYKLAČNÍHO PŘÍSPĚVKU PŘI PRODEJI VÝROBKU A NA PRODEJNÍCH DOKLADECH

První důležitou změnou, která se dotkne všech výrobců (a dovozců) elektrozařízení, je povinnost uvádět odděleně recyklační příspěvek vyplývající z § 73 nového zákona, který stanovuje, že:

(1) Výrobce elektrozařízení, distributor a poslední prodejce jsou povinni při prodeji nového elektrozařízení uvádět odděleně od ceny elektrozařízení náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení, které připadají na jeden kus nového elektrozařízení nebo jeden kilogram nových elektrozařízení, a to zejména formou samostatného údaje na daňovém dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty.

(2) Odděleně uváděné náklady podle odstavce 1 nesmějí převýšit náklady známé výrobci elektrozařízení v okamžiku uvedení nového elektrozařízení na trh nebo prokazatelný odhad předpokládaných nákladů v případě, že náklady výrobci elektrozařízení vzniknou až po tomto okamžiku. Plní-li výrobce elektrozařízení povinnosti stanovené tímto zákonem v kolektivním systému, určí se náklady známé výrobci elektrozařízení v okamžiku uvedení nového elektrozařízení na trh podle výše příspěvku hrazeného provozovateli kolektivního systému podle § 46 odst. 1.

Přitom platí, že výše uvedenými povinnostmi dle odstavců 1 a 2 nejsou dotčeny povinnosti posledního prodejce podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

a)    Zdůvodnění uvedené zákonné povinnosti
Ministerstvo životního prostředí a zákonodárce odůvodňují (znovu)zavedení této povinnosti tím, že uvádění odděleného příspěvku na recyklaci je jedním z účinných nástrojů ve financování zpětného odběru v rámci rozšířené odpovědnosti výrobců. Oddělené uvádění výše příspěvku na recyklaci umožňuje v celém prodejním řetězci až po konečného spotřebitele kontrolovat, že za výrobek byly jeho výrobcem uhrazeny náklady na jeho budoucí recyklaci a tím i splnění zákonných povinností. Dle současné právní úpravy má výrobce na výběr, zda tyto náklady bude uvádět odděleně či nikoliv. V některých případech tak tyto náklady nejsou uváděny, což může u spotřebitelů vyvolávat mylný dojem, že recyklační příspěvek se v některých případech neplatí. Viditelnost odděleného uvádění příspěvku se ukázala být efektivním nástrojem ve zpětném odběru, a proto bylo toto oddělené uvádění zákonem stanoveno jako povinné. Aby zveřejňování recyklačního příspěvku ve smyslu výše uvedeného splnilo účel, musí být recyklační příspěvek v CZK uveden za každé konkrétní elektrozařízení, které je uvedeno na trh. Na daňovém dokladu pro zákazníka by měl poslední prodejce uvést celkovou cenu za dané elektrozařízení včetně recyklačního příspěvku a následně informaci o jeho výši zahrnuté v ceně elektrozařízení.

b)    Způsob výpočtu odděleně uváděného recyklačního příspěvku
Výši recyklačního příspěvku by měl primárně určit výrobce elektrozařízení, resp. ten, kdo uvádí elektrozařízení na trh v členském státě EU (dle sazebníku příslušného smluvního kolektivního systému). Tento příspěvek by měl být následně neměnný v rámci celého distribučního řetězce až po konečného spotřebitele a neměl by být součástí základu pro výpočet marže. V praxi tak pro Vás mohou nejčastěji nastat dvě situace:
1.    Pokud jste v pozici distributora, tj. nové elektrozařízení neuvádíte na český trh, protože ho kupujete od výrobce nebo od subjektu, který ho již na trh uvedl, „převezmete“ od něho jím uváděnou výši recyklačního příspěvku.
2.    Pokud jste v pozici výrobce, tj. nové elektrozařízení uvádíte na český trh, jste povinen recyklační příspěvek určit nebo vypočítat na základě ceníku kolektivního systému, tj. uvedete výši příspěvku, který hradíte za dané elektrozařízení svému kolektivnímu systému.
Pokud je recyklační příspěvek hrazen na základě kusového množství, potom je výše příspěvku a uváděného recyklačního poplatku dána přímo v sazebníku příslušného kolektivního systému. V případě příspěvku na základě hmotnosti si výši příspěvku a výši uváděného recyklačního příspěvku musí výrobce vypočítat sám na základě součinu netto hmotnosti výrobku v kg a příslušné sazby v Kč (netto hmotnost znamená hmotnost výrobku včetně elektronického příslušenství, např. dálkového ovladače, sluchátek, adaptéru atd.).

c)    Způsob odděleného uvádění recyklačního příspěvku
Nový zákon uvádí pouze příkladmo způsob odděleného uvádění nákladů (viditelného příspěvku na recyklaci), a to formou samostatného údaje na daňovém dokladu. Vzhledem k tomu, že tento výčet způsobů uvádění není vyčerpávající, je třeba dále vyjít ze stávající praxe a z dalších aplikovatelných právních předpisů.
Aby byl zachován smysl právní úpravy musí být v rámci distribuce výše příspěvku vždy uvedena na prodejních dokladech, a to formou samostatného údaje podle zákona o DPH. Při koncovém prodeji spotřebiteli na prodejnách nebo vzdáleným přístupem musí být výše příspěvku vždy odděleně uvedena na prodejních dokladech a také uvedena na cenovkách. Na cenovkách v prodejně a na internetu musí být vždy výše viditelného příspěvku zahrnuta v jeho celkové ceně. Zákazník je pouze informován o výši recyklačního příspěvku, který je zahrnut v konečné ceně.

 

ROZŠÍŘENÍ POVINNOSTI POSLEDNÍCH PRODEJCŮ PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ

Další důležitou povinnost zavádí zákon o výrobcích s ukončenou životností v § 66 odst. 1, dle kterého má poslední prodejce zajistit, aby měl konečný uživatel při nákupu elektrozařízení možnost bezplatně odevzdat ke zpětnému odběru odpadní elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, a to ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití (tzv. režim „kus za kus“). Tato povinnost je zakotvena již ve stávající právní úpravě a platí i pro internetové prodejce elektrozařízení, kteří jsou povinni při dodávce elektrozařízení odebrat elektrozařízení podobného typu a použití, a to zcela bezplatně, včetně odvozu odpadního elektrozařízení. Dle nové právní úpravy se tato povinnost vztahuje i na poslední prodejce elektrozařízení určených k použití mimo domácnosti, kteří tuto povinnost doposud neměli. Sběr těchto elektrozařízení doposud probíhal v režimu odděleného sběru (fakticky v odpadovém režimu), přičemž tento režim nový zákon opouští.

Poslední prodejce elektrozařízení určených k použití v domácnosti, u něhož není zřízeno veřejné místo zpětného odběru, má dále povinnost umístit viditelně a čitelně ve svém prodejním místě informaci o tom, kde lze odpadní elektrozařízení bezplatně odevzdat na území obce, městské části nebo městského obvodu podle místa prodeje. Tato povinnost primárně vyplývá z § 18 odst. 3 nového zákona, dle kterého je poslední prodejce, který jakýmkoliv způsobem, včetně použití prostředků komunikace na dálku, prodává vybrané výrobky, povinen písemně informovat konečného uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru těchto výrobků po ukončení jejich životnosti. Tuto povinnost může poslední prodejce splnit odkázáním konečného uživatele na veřejné místo zpětného odběru vedené ve sběrné síti společnosti ASEKOL a.s.
Vzor informačního dopisu pro prodejce (distributory) naleznete na našich www stránkách: https://www.asekol.cz/skupiny-elektrozarizeni/
V případě jakýchkoli dotazů, připomínek či podnětů k výše uvedenému nás, prosím, kontaktujte na níže uvedených kontaktech.